Logo

Haiti  

Haiti - Despesa pública em defesa
DataDespesa em defesa (M.€)Despesa em defesa (M.$)Despesa em defesa (% orca.)Despesa em defesa (%PIB)Despesa em defesa per capDespesa em defesa per cap
20180,10,10,00%0,00%0€0$
20170,10,10,00%0,00%0€0$
20160,10,10%0,00%0€0$
20150,10,10%0,00%0€0$
20140,00,10%0,00%0€0$
20130,00,10%0,00%0€0$
2012000%0%0€0$
2011000%0%0€0$
2010000%0%0€0$
2009000%0%0€0$
2008000%0%0€0$
2007000%0%0€0$
2006000%0%0€0$
2005000%0%0€0$
2004000%0%0€0$
2003000%0%0€0$
2002000%0%0€0$
2001000%0%0€0$
2000000%0%0€0$
1999000%0%0€0$
199800%0%0$
199700%0%0$
199600%0$
19953,00,11%0$
19941,40,08%0$
19930,70,11%0$
19920,60,11%0$
19911,00,11%0$
19901,00,10%0$
19890,70,09%0$
19880,70,09%0$
Haiti - Despesa pública em defesa
Haiti - Despesa pública em defesa