Logo

Haiti  

Haiti - Despesa pública em saúde
DataD. Saúde pública% D. saúde totalDespesa com saúde (M.€)Despesa com saúde (M.$)Despesa com saúde (% orca.)Despesas em Saúde (%PIB)Despesas em Saúde per c.Despesas em Saúde per c.
201615,34%59,565,94,42%0,83%5€6$
201516,18%68,475,93,98%0,87%6€7$
201410,36%53,470,93,19%0,81%5€7$
201311,58%53,470,92,98%0,84%5€7$
20128,04%47,761,22,71%0,78%5€6$
20117,13%39,454,92,98%0,73%4€5$
201016,77%68,290,46,02%1,37%7€9$
200921,24%61,986,36,44%1,31%6€9$
200822,43%60,188,47,48%1,35%6€9$
200721,00%53,272,96,86%1,24%6€8$
20068,32%17,321,73,00%0,46%2€2$
200517,65%33,741,96,64%0,97%4€4$
200417,10%28,535,47,91%1,00%3€4$
200314,62%22,225,27,59%0,84%2€3$
200214,24%31,329,67,61%0,85%3€3$
200119,39%51,045,713,12%1,28%6€5$
200022,16%65,560,516,14%1,53%7€7$
199930,02%14,86%1,70%8€8$
199833,91%16,82%2,03%9$
199739,41%20,20%2,44%10$
199638,11%20,31%2,46%9$
199540,89%23,58%2,70%10$
Haiti - Despesa pública em saúde
Haiti - Despesa pública em saúde